گروه بین الملل:

زنان در عربستان حق رانندگی ندارند، حق انجام خیلی کارهای دیگر را هم ندارند و پلیس مذهبی این کشور، یا به نوعی همان «گشت ارشاد» مدل عربستانی اش به طور گسترده در خیابان ها در رفت و آمد است تا مراقب باشد، زنان به طور کامل شریعت اسلام را طبق برداشت آنها رعایت کنند.

به گزارشافکارنیوز، فرانس ۲۴ می نویسد: حالا زنان عربستانی گویا با مشکل جدیدی نیز روبه رو هستند نه تنها آنها حق رانندگی ندارند، حق تاب سوار شدن هم ندارند!