به گزارشافکارنیوز،ˈسوزان مالونیˈ عضو ارشد بروکینگز از رئیس جمهوری آمریکا می خواهد که توافق فراگیری را با ایران دنبال کند. هر چند چنین سیاستی ممکن است پیچیده و در میان متحدان آمریکا بحثبرانگیز باشد، اما نتایج و ثمرات چنین سیاستی سرمایه گذاری در آن را توجیه می کند.

مالونی کارشناس اندیشکده بروکینگز در این یادداشت با عنوان ˈرویکرد در قبال ایران را گسترده سازیدˈ می نویسد: راهبرد شما در قبال ایران به ایجاد یک گشایش تاریخی با یکی از دشمنان دیرینه آمریکا کمک کرده است.

این اندیشکده آمریکایی افزوده است: تلاش ها در این زمینه نسبت به توافق موقتی پیچیده تر است و در میان متحدان بحثبرانگیزتر خواهد بود. این تلاش ها همچنین بطور حتم موفقیت آمیز نخواهند بود. با این وجود، تغییر بزرگ دیپلماسی هسته ای ایران از انتخابات ماه ژوئن ریاست جمهوری ایران به این سو و اصطکاک بی سابقه در زمینه متقاعد ساختن تهران به تغییر نگران کننده ترین سیاست های ایران، تشدید سرمایه گذاری ما در تعامل با تهران را توجیه می کند.

من اقدامات ذیل را به عنوان نقطه آغاز برای گسترش ابتکار دیپلماتیک در قبال ایران توصیه می کنم:

با استفاده از توافق موقتی، با سرعت و قاطعیت بسوی یک توافق جامع درباره مساله هسته ای حرکت کنید؛ به یک گفت و گوی گسترده تر با تهران برای پرداختن به گستره بیشتری از نگرانی های آمریکا رسمیت ببخشید؛ و یک نماینده ویژه برای مدیریت سیاست آمریکا در قبال ایران تعیین کنید که تمرکز این نماینده بر گفت و گوی ما با تهران و همچنین پرداختن به نگرانی ها و منافع متحدان آمریکا و شریکان منطقه ای ما متمرکز خواهد بود.

مالونی در پایان تاکید می کند: البته هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد چرا که دشمنی و بی اعتمادی در ایران نسبت به واشنگتن در میان تصمیم سازان این کشور عمیق است.

این اندیشکده آمریکایی تصریح دارد: جایگزین های یک توافق مذاکرات نسبت به خطرات دنبال کردن چنین توافقی ، از جذابیت بسیار کمتری برخوردار هستند .