به گزارشافکارنیوز،کریستین ساینس مانیتور اظهار کرد: " رابرت گیتس " وزیر دفاع سابق آمریکا درباره بحثافزایش تحریم های ایران به عنوان ابزاری برای فشار بر این کشور و تسریع روند رسیدن به توافق جامع هسته ای، گفت: اول باید اشاره کنم که رئیس جمهور در مخالفت با تصویب تحریم های بیشتر علیه ایران در کنگره، کاملا درست عمل کرده است.

همه خواهان موفق شدن این مسیر هستند. سیاست تحریم ایران از زمان بیل کلینتون آغاز شد و در دوره بوش دنبال شد و اکنون اوباما مسیر آن را دنبال میکند. ما طی این مدت به شدت فشار تحریم های ایران را با یک هدف مشترک افزوده ایم که همان سوق دادن آنها به سمت میز مذاکره و رسیدن به معامله بوده است. آنها اکنون پای میز مذاکره هستند و من فکر میکنم سیاست تحریمی که این سه رئیس جمهور دنبال کرده اند، نتیجه داده است و افزودن به تحریم ها در شرایط کنونی، خطر از بین بردن کامل دستاورد موجود را در بر دارد.