به گزارشافکارنیوز،شبکه المیادین اظهار کرد: اسامی وزیران پیشنهای تمام سلام برای تشکیل کابینه جدید این کشور جهت اخذ رأی اعتماد از مجلس اعلام شد.

اسامی کامل وزیران اعلام شده به شرح زیر است:

نخست وزیر: تمام سلام

عبدالمطلب حناوی: وزیر جوانان

بطرس حرب: وزیر ارتباطات

رشید درباس: وزیر امور اجتماعی

حکیم: وزیر اقتصاد

نبیل دوفریج: وزیر مشاور

محمد فنیش: وزیر امور پارلمانی

رمزی جریح: وزیر اطلاع رسانی

میشل فرعون: وزیر گردشگری

اشرف ریفی: وزیر دادگستری

نهاد المشنوق: وزیر کشور

علی حسن خلیل: وزیر دارایی

غازی زعیتر: وزیر راه وشهرسازی

وائل ابو فاعور: وزیر بهداشت

اکرم شهیب: وزیر کشاورزی

سمیر مقبل: وزیر دفاع و معاون نخست وزیر

جبران باسیل: وزیر خارجه

آرتور نظریان: وزیر انرژی

رونی عریجی: وزیر فرهنگ

الیاس ابو صعب: وزیر آموزش پرورش

حسین الحاج حسن: وزیر صنایع

الیس شبطینی: وزیر امور مهاجران(تنها زن کابینه)

سجعان قزی: وزیر کار

محمد مشنوق: وزیر محیط زیست

دولت لبنان پس از ۱۰ ماه انسداد سیاسی در این کشور تشکیل می شود و وزیران پیشنهادی باید از مجلس لبنان رأی اعتماد بگیرند.