به گزارش فرارو ،یک روزنامهنگار آمریکایی در یکی از کتابهای خود توضیح میدهد که چگونه هیلاری کلینتون در زمانی که بیل کلینتون (همسر هیلاری) فعالیتهای انتخاباتی خود را برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری آغاز کرده بود در جلسات احضار ارواح حضور مییافته است.

سایت دانش بنیان اِ بوت وابسته به کمپانی نیویورک تایمز آمریکا طی مقاله‌ای که آن را در یکی از بخش‌های خود به اشتراک گذاشته است، از تلاش برخی روسای جمهور شهیر آمریکا و اطرافیان آنها برای ارتباط با اجنه و اشباح پرده برداشته است.

باب وودوارد، از روزنامه‌نگاران آمریکایی در یکی از کتاب‌های خود توضیح می‌دهد که چگونه هیلاری کلینتون در زمانی که بیل کلینتون(همسر هیلاری) فعالیت‌های انتخاباتی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز کرده بود در جلسات احضار ارواح حضور می‌یافته است.

بر پایه نوشتههای وودوارد، خانم کلینتون با کسی که ادعا داشته در زمینه ارواح مردگان مشغول تحقیق و مطالعه است، ارتباط داشته و به وسیله او ارواحی را به اسم ارواح ماهاتما گاندی و روزولت احضار و با آنها گفتوگو میکرده است. البته بعدها و پس از انتشار کتاب وودوارد، هیلاری کلینتون این صحبتها را تکذیب کرد و ماجرای جلسات احضار روح مذکور را نیز جلسات بیاهمیتی خواند که در آنها پیرامون مسائل علمی! بحث میشده است.