به گزارشافکارنیوز،سلیم زعنون رییس مجلس فلسطین اشغالی درباره روند مذاکرات تشکیلات خود گردان فلسطین با رژیم صهیونیستی گفت: اگر مذاکرات جاری با اسراییل به شکست بیانجامد و اگر این رژیم هم‌چنان بر یهودی سازی فلسطین و ادامه شهرک سازی‌ها اصرار کند ما مذاکرات با تهدید را نخواهیم پذیرفت.

وی با تاکید بر اینکه نباید در روند مذاکرات، رژیم صهیونیستی فلسطین را تهدید کند، ادامه داد: در چنین صورتی ما فورا بدون هیچ تعللی به سازمان ملل مراجعه کرده و خواهان تعلیق عضویت این رژیم از سوی سازمان ملل می شویم و شکایت خود را در دادگاههای جنایت بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری مطرح می کنیم.

رییس مجلس فلسطین با تاکید بر اینکه محمود عباس رییس تشکیلات خود گردان فلسطین که ریاست مذاکره با رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد، مورد تهدید قرار می گیرد گفت: تندروهای اسراییلی به صراحت محمود عباس را تهدید می کنند.