به گزارشافکارنیوز،النشره اظهار کرد: " بدر عبدالعاطی " سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در قبال حقوق بشر درباره کشورهای مختلف جهان اظهار داشت: گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر در مصر واقعی نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکا خود را قاضی یا وکیل مدافع وضعیت حقوق بشر در جهان می داند بدون اینکه مشروعیت این کار را داشته باشد و این جای تعجب است، زیرا چنین گزارشهایی می تواند توسط سازمان ملل متحد یا نهادهای وابسته به آن منتشر شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در ادامه گفت: گزارش وزارت خارجه آمریکا نامتعادل و غیر واقعی است به طوری که از برکناری حکومت غیر نظامی منتخب سخن می گوید حال آنکه آنچه در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ رخ داد بیانگر انقلاب مردمی بود.