به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری فرانسه اظهار کرد: مارتین نسیرکی اعلام کرد یان الیاسون معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که به کیف سفر کرده «از رابرت سری خواسته است به کریمه سفر کند. وی افزود: «سری راهی شده و قرار است برای ارزیابی اوضاع به زودی به کریمه برسد.» نسیرکی به برنامه این سفر اشاره نکرد.

سازمان ملل اعلام کرد رابرت سری روز شنبه سفر خود بهکریمهرا به علت تنش شدید در این منطقه و دلایل تدارکاتی لغو کرد.

الیاسون هم که جداگانه به کیف سفر کرده است و روز سه شنبه با مقامات انتقالیاوکرایناز جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر امور خارجه دیدار کرد.