قرار بر این است که پس از انجام آزمایشات گوناگون روی بقایای جسد آلنده، مشخص شود وی روز یازدهم سپتامبر هزار و نهصد و هفتاد و سه، یعنی روز وقوع کودتای نظامی آگوستو پینوشه، خودکشی کرده است یا وی را به قتل رسانده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سانتیاگو، گفته می شود سالوادور آلنده رئیس جمهور سوسیالیست شیلی که در سال هزار و نهصد و هفتاد به ریاست جمهوری رسید، در جریان کودتای نظامی ژنرال آگوستو پینوشه در سال ۱۹۷۳و در حمله هوایی نیروهای پینوشه به کاخ ریاست جمهوری کشته شد.

وی در آن زمان شصت و پنج سال داشت. اندکی پس از مرگ آلنده، جسد وی در بیمارستان نظامی سانتیاگو کالبد شکافی شد و نتایج آن کالبد شکافی نشان داد وی با شلیک گلوله به چانه اش، خودکشی کرده است.

خانواده آلنده نیز در ابتدا موضوع کالبد شکافی او را پذیرفتند ولی دستگاه قضایی شیلی در ماه ژانویه دو هزار و یازده تحقیقاتی را در مورد مرگ آلنده و نیز هفتصد و بیست و پنج مورد جنایت دیگر در زمان دیکتاتوری پینوشه بین سال های هزار و نهصد و هفتاد و سه تا هزار و نهصد و نود، آغاز کرد.

در زمان دیکتاتوری پینوشه بیش از سه هزار و یکصد نفر کشته یا ناپدید شدند. تعداد زیادی از سران کشورها و روزنامه نگاران خارجی می گویند وی به دست یکی از طرفداران پینوشه کشته شده است.

برخی ها هم بر این عقیده اند که آلنده قصد داشته است خودکشی کند و به محافظ شخصی اش دستور داده است وی را به قتل برساند. قرار است نتایج کالبد شکافی نهایی ظرف سه ماه مشخص شود.