به گزارشافکارنیوز،خبرنگار پایگاه خبری النشره درباره آخرین وضعیت طرابلس گزارش داد: این شهر از صبح امروز شاهد ارامش نسبی بعد از درگیری های شدید شبانه است که در آن از انواع سلاح و گلوله خمپاره استفاده شد.

وی همچنین از تماس های میشل سلیمان رئیس جمهور، تمام سلام نخست وزیر و نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان با نمایندگان شهر طرابلس سخن گفت که باعثآرام شدن اوضاع و کاهش شدت درگیری شد.

خبرنگار النشره گفت: محورهای الملوله و خیابان سوریه و محله البقار همچنان تا این ساعت شاهد تیراندازی تک تیراندازها است که باعثفلج شدن تردد به سمت اتوبان التبانه شده است.

وی افزود: قرار است ساعت ۱۰ امروز به وقت محلی همه سندیکاها، جمعیت ها و نهادهای مدنی شهر طرابلس برای درخواست جهت توقف تیراندازی و بازخواست اخلالگران در مقر اصلی این شهر تحصن کنند.

اوضاع شهر طرابلس تحت تاثیر درگیری های مسلحانه در سوریه، از چهار سال پیش متشنج است و هر از چندی، درگیریهای شدیدی بین طرفداران نظام سوریه و مخالفان آن در این شهر روی می دهد که تاکنون دهها کشته و صدها زخمی به همراه داشته است.