خسارات طوفان اخیر در آمریكا در یكی از شهرهای این كشورمنبع : ایرانتو