"عبدالرئوف الشائب " دبیر کل جنبش رهایی بحرین در گفتوگو با فارس خبر داد که انقلابیون بحرین جمعه این هفته و پس از پایان حالت فوقالعاده در این کشور، به میدان لؤلؤه که هم اکنون از سوی انقلابیون به میدان شهدا تغییر نام یافته باز خواهند گشت.

حالت فوقالعاده در بحرین طی هفته جاری به پایان خواهد رسید و مردم بحرین قصد دارند در ادامه اعتراضات خود که طی سه ماه گذشته به هیچ وجه متوقف نشده است، روز جمعه تظاهرات گستردهای برگزار کنند.