این عکس را روزنامه صهیونیستی هاآرتص از نحوه عبادت صهیونیستها منتشر کرده است.