به گزارش برنا به نقل از روزنامه لبنانی السفیر، یكی این قبیل اعمال فشارها موردی است كه برای آیات القرمزی، شاعر زن جوان بحرینی اتفاق افتاد. وی در جریان تظاهراتهای این كشور قصیدهای راعلیه آل خلیفه سروده بود.

مادر این شاعر ۲۰ ساله بحرینی اعلام کرد: وی دو ماه بعد از سرودن این قصیده بازداشت شد و ما هیچ اطلاعی از وی نداشتیم. من تنها یک بار با وی تلفنی صحبت کرده‌ام و دخترم به من گفت " نیروهای امنیتی وی را وادار کرده‌اند به دروغ اعتراف کند ". بعد از مدتی نیز به من گفتند که دخترم بر اثر شکنجه در یک بیمارستان نظامی بستری است.

آیات در فوریه گذشته در میدان لوءلوء در برابر تظاهرکنندگان قصیده‌ای را سروده بود. وی در این قصیده گفته بود که " ما ملتی هستیم که خواری و ذلت را از بین می‌بریم و ناامیدی را ترور می‌کنیم و ما ملتی هستیم که دستگاه بی عدالت را نابود می‌کنیم ".

وی در این قصیده با اشاره به حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین گفته بود " آیا گرایه های مردم را نمی‌شنوی؟ آیا صدای فریادهای مردم را نمی‌شنوی؟ ". مردم بعد از پایان قصیده‌اش فریاد زده بودند حمد باید کنار برود.

در حال حاضر بسیاری از زنان بحرینی بازداشت هستند و در بازداشتگاهها به اجبار اعترافنامههای دروغین را امضا میكنند چراكه با تهدید تجاوز جنسی روبهرو هستند.