به گزارشافکارنیوز،روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت نوشت: " ارتش اسرائیل با اجرای تمرین نظامی، جنگ ناگهانی از لبنان یا سوریه به اسرائیل را شبه سازی کرد ".

این روزنامه نوشت: ارتش اسرائیل ۵۰۰ دستگاه تانک و زرهپوش را از جنوب(فلسطین اشغالی) به شمال آن در چارچوب یک تمرین نظامی منتقل کرد که این تمرین وقوع جنگ ناگهانی به مرزهای شمالی(فلسطین اشغالی) را شبیه سازی می کند.

یدیعوت آحارنوت افزود: این تمرین در چارچوب درسهای گرفته شده از جنگ ارتش اسرائیل به نوار غزه در نوامبر سال ۲۰۱۲ و امکان وخامت اوضاع در شمال(فلسطین اشغالی) است.

این روزنامه نوشت: " هدف از این تمرین، آمادگی برای جنگی ناگهانی با سوریه یا لبنان است ".

به نوشته این روزنامه، ارتش رژیم اسرائیل همچنین امکان حرکت گروهی از شمال فلسطین اشغالی به مرکز و جنوب آن را در سایه انتقال تجهیزات بزرگ نظامی در جاده های اصلی تمرین کرد.

این تمرین نظامی را ارتش رژیم اسرائیل هرچند سال برگزار می کند.