به گزارشافکارنیوز،" عثمان بن صالح العامر " معاون سابق امور تحقیقات علمی رئیس دانشگاه حائل در نشستی با عنوان نقش مبلّغین در مبارزه با فساد، در ریاض گفت: تحقیقات سال ۲۰۱۳ نشان می‌دهد که ۹۲ درصد مردم عربستان معتقدند که واسطه‌ها و دلالان بارزترین نمونه فساد در این کشور هستند.

العامر گفت: ۸۷ درصد از فساد موجود در ادارات دولتی که بیشتر از قبل شده است، ریشه در کوتاهی و کم کاری مبلغین مذهبی دارد. " محمد الشریف " رئیس مرکز ملی مبارزه با فساد نیز اعلام کرد: این مرکز درپی انتشار اسامی مفسدان مالی و اداری در رسانه‌ها پس از صدور احکام قضایی برای آنها است.

الشریف گفت : ما مجدانه درپی اجرایی کردن طرح انتشار اسامی مفسدان مالی و اداری هستیم ولی این کار را پس از محکوم شدن آنها در دادگاهها خواهیم کرد. مرکز ملی مبارزه با فساد عربستان در گزارشی اعلام کرده است که: ۸ /۶۷ درصد مردم معتقدند که فساد مالی و اداری در این کشور گسترش یافته است و ۳ /۳۰ درصد نیز معتقدند که دامنه فساد محدود است؛ کمتر از ۲ درصد نیز معتقدند که هیچ فسادی در کشورشان وجود ندارد.