به گزارشافکارنیوز،توافق برای اخراج عناصر مسلح از حمص نهایی شده و قرار است علاوه بر مشخص شدن وضعیت شماری از عناصر مسلح، افرادی که در بخش قدیمی حمص به گروگان گرفته شده بودند، آزاد شوند.

عملیات اخراج عناصر مسلح از حمص با آغاز عملیات وارد کردن کمکهای انسانی برای ساکنان شهرهای " نبل " و " الزهراء " همزمان خواهد بود.
تأکید کرد که تیمی از سازمان ملل متحد، مسیر حرکت عناصر مسلح پس از خروج آنان از حمص را پیگیری میکند.