به گزارشافکارنیوز،ساکنان شهرهای تحت محاصره " نبل " و " الزهراء " به شدت از سوی گروه‌های مسلح هدف بمباران قرار گرفتند.
بمباران این دو شهر تحت محاصره درحالی است که قرار بود امروز همزمان با اخراج عناصر مسلح از بخش قدیمی شهر حمص، گذرگاهی برای رساندن کمکهای انسانی به ساکنان " نبل " و " الزهراء " در حلب گشوده شود.

نخستین گروه از عناصر مسلح طبق توافق انجام شده امروز از بخش قدیمی شهر حمص خارج شدند.