به گزارش افکارنیوز، هرچند دلیل این آتشسوزی براساس برآوردهای اولیه، جوشکاری اعلام شده، اما روزنامه جروزالم پست چاپ فلسطین اشغالی به نقل از این شبکه نوشته است: قزوین محل یک سایت هستهای اعلام نشده است که در آن اورانیوم انبار شده است.