به گزارش خانه ملت به نقل از خبرگزاری کویت(کونا)، این طرح شامل دست کشیدن تدریجی کشور آلمان از بهره گیری از انرژی هسته‌ای به عنوان منبع انرژی تا سال ۲۰۲۲ است.
در این طرح که طی یک جلسه فوق العاده تصویب شد تا سال ۲۰۱۵ فعالیت تاسیسات هسته ای " گرافنهاینفیلد " در جنوب آلمان، در سال ۲۰۱۷ تاسیسات " گروندریمنگن بی "، در سال ۲۰۱۹ تاسیسات " فیلیپس برگ "، تاسیسات " گارنده " و " بروکدورف " در سال ۲۰۲۱ و در سال ۲۰۲۲ تاسیسات " ایسار " متوقف می شود.

" آنگلا مرکل " صدر اعظم آلمان بعد از بحران هسته ای ژاپن، اعلام کرد آلمان از انرژی هسته ای به عنوان منبع انرژی دست خواهد کشید.
پس از زلزله ژاپن و بحران هستهای در این کشور، آلمان با اعتراضاتی برای تعطیلی تاسیسات هستهای و انتقاد از سیاستهای هستهای ائتلاف حاکم رو به رو شد.