برنا:فواد هاشم روزنامهنگار روزنامه الوطن كویت، فاش كرد: كویت آمادگی كامل خود را در زمینه اعطای مستمری نیم میلیارد دلاری به حسنی مبارك، رئیس سابق جمهوری مصر اعلام كرده بود تا بعد از كنارهگیری از قدرت بتواند به راحتی در هر كشوری كه میخواهد زندگی كند.

وی به روزنامه العرب الیوم گفت: عربستان نیز به مبارک موافقت خود جهت اعطای مستمری یک میلیارد دلاری را با همین هدف اعلام کرده بود.

به گفته این خبرنگار امارات نیز از مبارك دعوت كرده بود تا بیش از ۵ سال در خاك این كشور اقامت داشت باشد و به وی ماهانه ۵ میلیون دلاربه عنوان مستمری بدهد.