خداوندا؛ ارتش عراق و یگان طلایی و فرمانده آنها؛ فاضل جمیل البرواری را حفظ فرما ..