به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری الیوم الثامن: " اسامه النجیفی " رئیس مجلس عراق و " اثیل النجیفی " برادر وی و استاندار نینوا به طور رسمی درخواست پناهندگی خود را به نروژ تقدیم کردند.

یک منبع در دفتر ریاست مجلس عراق به این خبرگزاری گفت النجیفی و برادرش امروز به طور رسمی از حکومت نروژ درخواست پناهندگی کرده اند. وی گفت این درخواست پس از پایان یافتن مصونیت النجیفی صورت پذیرفت که دیگر قادر نخواهد بود پس از حوادثاستان نینوا از وی حمایت کند.

این منبع افزود: خانواده النجیفی "منطقه سبز" را ترک و وارد نروژ شده و منتظر موافقت با درخواست پناهندگی خود هستند.