به گزارشافکارنیوز،پایگاه خبری السومریه اظهار کرد: مرجعیت عالیقدر عراق از مردم این کشور خواست از دخالت و پرداختن در مسائل قوی و طایفه‌ای دوری کنند.

آیت الله سیستانی تاکید کرد: این قبیل اقدامات قومی و طایفه ای موجب لطمه وارد شدن به پیوستگی و وحدت ملت عراق می شود.
مرجعیت عالیقدر عراق از ملت عراق خواست از اقدامات مسلحانه غیرقانونی و اقدامات مربوط به تحرک هایی که جبنه نمایش نظامی دارد خودداری کنند و از مقامات رسمی عراق خواست در برابر این پدیده بایستند.