به گزارشافکارنیوز،السومریه نیوز اظهار کرد: فالح فیاض مشاور امنیت ملی عراق به نقل از نخست وزیر این کشور اعلام کرد: نخست وزیر دستور تشکیل هماهنگی برای بسیج عمومی را صادر کرده است.

فالح فیاض گفت: نوری مالکی نخست وزیر عراق برای هماهنگی و سامان بخشی به موضوع بسیجی عمومی دستور تشکیل هماهنگی برای این امر صادر کرد.