گروه بین الملل –

به دنبال افزایش فعالیت تروریستی گروه داعش، توئیتر ۶حساب وابسته به این گروه را مسدود کرد.

به گزارشافکارنیوز؛ توئیتر در آخرین اقدام خود حساب ولایه نینوی» را از دسترس خارج کرداین حساب توئیتری داعش، از روز سه شنبه به طور مستقیم فعالیت های داعش را توئیت می کرد و سرانجام به دنبال گسترش فعالیت های تروریستی داعش با ۲۰هزار دنبال کننده بسته شد.پیشتر در روز جمعه، توئیتر ۵حسابی را که مستقیما زیرنظر داعش اداره می شد، را مسدود کرده بود.