به گزارش جهان، آنتیوار ضمن اذعان به آمار فوق، نوشت: پترائوس در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که ۴۱۰۰ نفر از اعضای طالبان ظرف ۶ ماه دستگیر و بیش از ۲۰۰۰ تن جان باختهاند که با این تحلیل روشن میشود که بیش از ۳۶۰۰ تن از دستگیر شدگان مردم فقیر و فلاکتزده افغان بودهاند که ده سال است با اشغالگری آمریکاییها دست به گریباناند.

بنابراین گزارش، اشتباهات مقامات آمریکایی در دستگیری نیروهای طالبان به حدی واضح و روشن بود که ۸۰ نیروهای آمریکایی مجبور شدند ۸۰ درصد از دستگیرشدگان را تنها چند روز پس از دستگیری آزاد کنند. بعدها آمارها نشان داد که ۴ نفر از هر ۵ شهروند دستگیر شده هیچ رابطه‌ای با نیروهای طالبان داشته‌اند.

بنابر آخرین آمارها، ۸۰ درصد از افغانیان دستگیر شده توسط نیروهای آمریکایی تنها ظرف دو هفته آزاد شده‌اند. در بسیاری از این موارد تنها مروری کوتاه بر رونده این افراد منجر به آزادسازی آنها شده است.

افغانستان ده سال است که در اشغال نیروهای آمریکایی است و همین شخصی که در این کشور جنگزده در ۹۰ درصد از موارد دستگیری خود دچار اشتباه شده، می رود تا به زودی رئیس سیا شود! باید دید در سیا چه انسانهایی را به ناحق دستگیر و شکنجه خواهد کرد؟