پس از آنكه رئیس سازمان انرژی اتمی از تلاش ایران برای ۳ برابر كردن تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد خبر داد،برخی از اعضای گروهك تروریستی كه پیش از این نیز سابقه گردآوری از فعالیت های هسته ای ایران را نیز در پرونده خود دارند،با برخی از رسانه ها تماس گرفته و درصدد كسب اطلاعاتی در این زمینه شده اند.

این افراد با معرفی خود به عنوان کارمند یکی از نهادها تصریح کرده اند که برای تهیه گزارشی برای مسئولین نیازمند اطلاعاتی در زمینه کم و کیف خبر مطرح شده از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی هستند.

منافقین همچنین تاكید كرده اند كه آیا خبر ۳ برابر كردن تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد همان خبر خوش رئیس جمهور است و یا نه ،خبر خوش رئیس جمهور در بحث هسته ای موضوع دیگری است.