واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار گزارش داد، سهیل بوجی رئیس دبیرخانه شورای وزیران طی سخنانی با اشاره به بند چهارم از ماده پنجاه و سوم قانون اساسی اعضای کابینه را به شرح ذیل اعلام کرد .

وی افزود: طبق این ماده شخص محمد نجیب میقاتی سمت نخست وزیری را در اختیار گرفت و سمیر مقبل به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب شد.

طلال ارسلان وزیر مشاور در دولت و نقولا فتوش وزیر مشاور در امور پارلمان ، غازی العریضی وزیر اشتغال عمومی و حمل و نقل ، علی قانسوه وزیر مشاور دولت ، حسن خلیل وزیر بهداشت ، محمد الصفدی وزیر دارایی ، محمد فنیش وزیر مشاور دولت در امور توسعه اداری ، وائل ابوفعور وزیر امور اجتماعی ، جبران باسیل وزیر نیرو و اب ؛ حسین الحاج حسن وزیر کشاورزی ، سربل نحاس وزیر کار ، فادی عبود وزیر گردشگری ، سلیم کرم وزیر مشاور ، علاءالدین طرو وزیر امور مهاجرین ، احمد کرامی وزیر مشاور، مازن الخوری وزیر محیط زیست ،فایز غسون وزیر دفاع ، شکیب قرطباوی وزیر دادگستری ، عدنان منصور وزیر امور خارجه ، نقولا نحاس وزیر اقتصاد و تجارت ، مروان شربل وزیر کشور و شهرداریها ، ویس ابوالجیان وزیر صنایع ؛ ولید الداعوق وزیر اطلاع رسانی ، پانوس ماناجیان وزیر مشاور، حسان الدیاب وزیر پرورش و اموزش عالی ، کادی العیون وزیر فرهنگ ،نقولا سحناوی وزیر ارتباطات ،فیصل کرامی وزیر جوانان و ورزش انتخاب شدند .