اهالی منطقه " جوبر" یكشنبه گذشته طی درخواستی از بشار اسد برای دیدار با وی، به ملاقات رئیس جمهور سوریه رفتند كه بشار اسد با این شرط كه فقط باید جوانان معترض دراین دیدار شركت كنند و وی نمی خواهد كه مدح شود، این دیدار را قبول كرد.

به گزارش آزادنگار از " الاوسط " بشار اسد به هنگام وارد شدن هیئت مردمی از آن ها می خواهد تا در این دیدار راحت و بدون استرس تمام حرف های خود را بزنند و فکر نکنند که در مقابل رئیس جمهور نشسته اند.

در این دیدار بشار اسد در جواب اعتراضات مردم به قتل و ها و شکنجه ها تاکید کرده است که، مأموران ما به هیچ وجه شکنجه نمی کنند و اگر این مسئله برای ما اثبات شود با مأمورین خاطی به شدت برخورد می کنیم و شما اسم مأمورانی را که به سوی مردم آتش گشودند را به من بدهید تا آن ها را محاکمه کنیم.

رئیس جمهور سوریه در ادامه در جواب هیئت مردمی در مورد نبود آزادی های مدنی گفت که آزادی و کرامت انسان ها برای من از نان مردم هم مهمتر است و اهتمام در این زمینه از مهترین مسائلی است که به آن توجه دارم.

وی همچنین تصریح كرده كه اگر بدانم كه مردم شریف سوریه مرا قبول ندارند، در آن صورت بی درنگ استعفا می دهم و به خانه ام می روم تا در كنار خانواده و دوستان خود زندگی آسوده ای داشته باشم و این برای من كافی است.