در این نقشه مناطق مسکونی به رنگ طوسی و کمپ های فلسطینی ها به رنگ سبز دیده می شود. همچنین مسیر فرار غیرنظامیان با فلش نشان داده شده است.