بر اساس این لایحه تمام مؤسسات دولتی و ساختمانهای وابسته به شهرداری لمباردی وظیفه دارند صلیبی را در سر در این مؤسسات و در مکانی که برای همگان قابل رؤیت باشد، نصب کنند. این قانون شامل مدارس نیز میشود و صلیب باید در داخل کلاسهای مدارس نصب شود.

در این لایحه آمده است: صلیب سمبل هویت و تمدن ماست، لذا مؤسسات دولتی در صورت تخطی از این کار، ملزم به پرداخت جریمه‌‌ای به میزان ۱۲۰ تا ۱۲۰۰ یورو خواهند شد.

این درحالی است که " فابیوپیزول " مشاور شهردار لمباردی از لایحه فوق انتقاد کرده و آن را موجب از بین رفتن صبغه مذهبی صلیب دانسته است.

گفتنی است حزب اتحادیه انجمن شمالی ایتالیا که لایحه مذکور را پیشنهاد داده است، مخالف سرسخت مهاجران به ویژه مسلمانان است.