به گزارش ایران دیپلماتیک، شبکه تلویزیونی العربیه روز سه شنبه با اعلام این خبر به جزییات بیشتری اشاره ای نکرد.


روز گذشته نیز حمله به کاروان دیپلماتهای فرانسه در جنوب بغداد، هفت مجروح برجاگذاشت.