به گزارشافکارنیوز، حمله آلمان نازی به لهستان در سال ۱۹۳۹ تاریخ شروع جنگ جهانی دوم است. درگیری بین دو کشور آلمان و لهستان باعثمداخله فرانسه و بریتانیا و فراگیر شدن جنگ در اروپا شد.

در طول جنگ اروپا آلمان نازی موفق شد بخش عمده‌ای از این قاره را ضمیمه خاک خود کند اما در این بین توافق‌نامه‌ای میان آلمان نازی و شوروی منعقد شد.

شکسته شدن این توافق‌نامه روند جنگ را به ضرر آلمان تغییر داد. در سال ۱۹۴۲ متحدین شمال آفریقا را از دست دادند، روند این شکست‌ها در سال ۱۹۴۳ و حمله متفقین به شرق اروپا و ایتالیا ادامه یافت.

از سوی دیگر ایالات متحده در جبهه آسیا به موفقیت‌هایی دست یافت و این روند باعثعقب نشینی نیروهای متحد گردید.

جنگ در اروپا در ۸ می۱۹۴۵ و در ژاپن در ۱۵ اوت ۱۹۴۵ با بیش از ۷۰ میلیون قربانی و میلیون ها آواره به پایان رسید.


چترهای چتربازان ارتش هوایی متفقین در آسمان هلند بالای سرشان باز می‌شود… سپتامبر ۱۹۴۴.