"طارق الترشیشی" با اشاره به نگرانی های خود در زمینه آینده قیامهای منطقه به تشریح جزئیات توطئه غرب در لبنان پرداخت. وی با تاکید بر اینکه دوران حاکمیت دیکتاتورها کوتاه است، آینده را از آن مردم انقلابی منطقه دانست که علیه رژیمهای خودکامه و ظالم قیام کرده اند.


به گزارش مهر، * آقای الترشیشی نخستین سوال را به مسائل داخلی لبنان و موضوع تشکیل دولت در این کشور اختصاتص می دهم. با توجه به تشکیل دولت، جوسازی و جنگ رسانه ای اخیر علیه دولت میقاتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نمی توانیم وقایع لبنان را جدای از تلاش غرب برای برای کنترل قیامهای عربی بررسی کنیم.


- ما نمی توانیم وقایع لبنان را جدای از تلاش غرب برای برای کنترل قیامهای عربی بررسی کنیم. آنان همانطور که در جهت انحراف این قیامها حرکت می کنند در راستای عدم تشکیل دولت در لبنان نیز فعالیت داشتند. آنچه در لبنان رخ داده است به منزله یک انقلاب دموکراتیک است که درآن یک جریان سیاسی(حامیان مقاومت و۸ مارس) توانست با بهره جستن از راهکارهای سیاسی بر گروهی دیگر(جریان ۱۴ مارس) پیروز شود. این در حالی بود که این جریان پیروز همواره به زورگویی و کمک گرفتن از خارج متهم می شد اما این پیروزی دموکراتیک همچنان با فشارهای روبرو بود. غربیها نمی خواستند دولت میقاتی به هر نحوی بدون حضور جریان ۱۴ مارس(سعد حریری) تشکیل شود. من توطئه چینی غربی در این مسئله را بزرگ می دانم اما در نهایت اراده مردم لبنان پیروز است.

* آینده قیامهای جهان عرب را به ویژه در لیبی، یمن و بحرین که همچنان تلاشهای مردمی به ثمر ننشسته است، چگونه ارزیابی می کنید؟

- در نهایت هیچ مطالبه کننده حق بدون گرفتن آنچه استحقاقش را داشته میدان را ترک نمی کند. در واقع در اینجا رژیمهای ظالم در برابر مردم انقلابی صف کشیده اند، پیروزی در اینجا همواره با ملت خواهد بود. به واقع می توان گفت دوران حاکمیت دیکتاتورها کوتاه است. این مردم هستند که با تفکرات انقلابی و جهاد علیه ظالمان می توانند سیر تاریخ را تغییر دهند.

* نظر شما درباره جریان بیداری اسلامی در منطقه که این روزها تحلیلهای مختلفی از آن داده می شود، چیست؟

- فکر می کنم در اینجا نباید از نقش تعیین کننده امام خمینی(ره) درایجاد وبنیان نهادن بیداری اسلامی در منطقه به سادگی عبور کرد. امام خمینی الهام بخش بسیاری از انقلابها در منطقه بوده است. انقلاب اسلامی یکی از قویترین حکومتهای وقت در منطقه را به چالش کشید و به الگویی برای دیگر کشورهای عربی و اسلامی تبدیل شد.
غربیها نمی خواستند دولت میقاتی به هر نحوی بدون حضور جریان ۱۴ مارس(سعد حریری) تشکیل شود.


وی افزود: به واقع آنچه این روزها درجهان مشاهده می کنیم ثمره حرکت ملت انقلابی ایران است که مانع ترس در برابر رژیمهای دیکتاتوری را شکسته و جنبشی عظیم ایجاد کردند. از سوی دیگر، نمی توان پیروزی مقاومت اسلامی حزب الله لبنان بر رژیم صهیونیستی را در در حرکت اخیر مردم جهان عرب بی تاثیر دانست. البته امیدوارم انقلابهای اخیر منطقه نیز به هدف نهایی خود که رهایی از رژیم های خودکامه و مستبد است، برسد.

این کارشناس لبنانی در ادامه با اشاره به تلاش برخی جریانها برای توطئه چینی علیه محور مقاومت در منطقه که ایران و سوریه دو ضلع اساسی آن را تشکیل می دهند، اظهار داشت: معتقدم مردم ایران، سوریه و حتی لبنان به حجم این توطئه ها آگاه هستند. مردم با درک بالای مسائل، تلاشهای غرب در راستای وانمود کردن اینکه آنان الهام بخش قیامهای منطقه بوده اند، شکست خورده دانسته و این دروغ را باور نمی کنند.

وی افزود: البته وقایع سوریه و لبنان با یکدیگر پیوند خورده اند. غربیها زمانی که سوریه را هدف اجرای توطئه خود قرار دهند در واقع درپی تضعیف لبنان هستند. از سوی دیگر، در جریان این توطئه تضعیف ایران نیز با تاثیر گذاری بر سوریه دنبال می شود. در واقع می توان گفت این جریان غربی در صدد تضعیف محور مقاومت در منطقه است.