به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زنان با پوشیدن یونیفرم در شهر طرابلس به دفاع از حاکم لیبی میپردازند.