چندین ماه از آشنایی باربارا برلوسکونی،دختر سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا و مالک باشگاه میلان با الکساندر پاتو، ستاره کم سن و سال برزیلی باشگاه روسونری می گذرد و البته آنها برای مدتی ارتباطشان را تکدیب می کردند ولی پاپاراتزی ها دست از سر آنها بر نمی دارند و سایه به سایه آنها را تعقیب می کنند و همین باعث شد تا پاتو و باربارا ارتباطشان را علنی کنند. از همین رو باربارا برلوسکونی به برزیل سفر کرده تا با خانواده نامزدش آشنا شود.