به گزارشافکارنیوز،حمله به مراکز همه پرسی تعیین سرنوشت درحالی است که این مراکز با استقبال پرشور شهروندان همراه شده است.

منابع بحرین به شبکه العالم تأکید کردند که نیروهای رژیم آل خلیفه همه مناطقی را که در آن همه پرسی برگزار می شود، محاصره کرده اند.
به گفته این منابع، نیروهای آل خلیفه برای جلوگیری از مشارکت مردم در همه پرسی و متفرق کردنشان، به آنان حمله می کنند.

معاون دبیرکل جمعیت ملی دموکراتیک بحرین در مصاحبه با شبکه العالم تأکید کرد که نیروهای رژیم آلخلیفه شماری از ناظران برگزاری همه پرسی را بازداشت کردند.