به گزارشافکارنیوز،یک فلسطینی در حمله استشهاد جدیدی دو صهیونیست را با چاقو هدف قرار داد.