به گزارشافکارنیوز، حاضران، به طرح اوباما در باره مهاجران اعتراض کردند زیرا معتقدند این طرح از مهاجران، حمایت مطلوب و مناسبی نمی کند.

در همین حال ۴ زن به نشانه اعتراض به سخنان اوباما، شروع به داد و فریاد کردند. اوباما که در مرکز کوپرنیک، درباره طرح مهاجرت توضیح می داد؛ مجبور شد سخنرانی خود را قطع کند.

در اثنای سخنرانی اوباما یک زن که معترض طرح مهاجرت بود با تمسخر فریاد زد " خب… پس بازگشت به شیکاگو حس خوبی دارد ".

اوباما پس از آن باز ادامه داد " من نمی توانم با تک تک شما در این باره صحبت کنم، راه های دیگری برای تعامل در این زمینه وجود دارد ".

سپس رو به زنانی که سخنرانی او را قطع کردند گفت " سرجای خود بشینید... من می دانم آواز خواندن شما، خوشایند مردم است، اما شما باید به حضار احترام بگذرید".