مسلمانان تاتار ساکن کریمه که از همان ابتدا با ضمیمه شدن کریمه به خاک روسیه مخالف بودند، اکنون با بازداشت، استنطاق و آزار واذیت های مداوم مواجه شده اند و بهای مخالفت خود با حاکمیت روس ها بر منطقه کریمه را می پردازند.

کد خبر: 379144