به گزارشافکارنیوز،والری آموس، معاون دبیر کل سازمان ملل از سمت خود استعفا داد.