به گزارش ایران دیپلماتیك، لوموند ادعا كرد كه ایران ممكن است از طریق القاعده كمك های نظامی به رژیم قذافی انجام دهد. این كمك ها شامل انواع موشك های مورد نیاز رژیم قذافی برای جنگ با مخالفانش است.

این ادعا از سوی منابع غربی در حالی منتشر می شود كه ایران بارها حمایت خود را از انقلاب مردمی لیبی ابراز كرده است. از زمان حمله ناتو به لیبی تاكنون چندهزار غیر نظامی كشته شده اند.