به گزارش العالم،ملک عبدالله پادشاه عربستان در حالي که سعي دارد خود را اصلاح طلب نشان دهد، با همراهي علماي وهابي هر گونه اقدام معترضانه ای از سوی مخالفان را به شدت سرکوب مي کند.

غرب همواره با انقلابهاي عربي و جنبشهاي اصلاح طلبانه برخوردی دوگانه داشته است. اين موضوع در سیاست های کشورهای غربی نسبت به قيام های مردمي بحرين، يمن و ديگر کشورهاي عربي به روشنی مشهود است.