جيسون ديتس مدير وب سايت انتي وار روز سه شنبه (۱۴ تير) در گفتوگو با پرس تيوي گفت، دولت تاکيد دارد که هر نيروي نظامي امريکايي با يک نيروي ديگر جايگزين شود، در اين صورت تنها توانمنديهاي رزمي نظاميان خارجي در افغانستان افزايش خواهد يافت.

در گذشته نیز شاهد شرایطی بودیم که واشنگتن اعلام کرده بود، امریکا چند هزار نیروی نظامی‌اش را از افغانستان خارج می‌کند اما در حقیقت آن‌ها تنها بخشی از نیروهای غیر رزمی را از افغانستان خارج کرده و پس از مدتی نیروهای رزمی را جایگزین این افراد کرده است.

جیسون دیتس گفت، دولت امریکا در چنین شرایطی به نظر می‌آید، تلاش دارد تا مردم را متقاعد کند که درگیری‌ها کاهش یافته اما در حقیقت هنوز شعله‌های جنگ زبانه می‌کشد.

بحران مالي در امريکا که ادامه جنگهاي خارجي از جمله مهمترين علل آن به شمار ميآيد، کاهش خدمات اجتماعي و افزايش قيمتکالاها را در امريکا در پي داشته و موجب نارضايتي بسياري از مردم اين کشور شده است.