به گزارش افکار به نقل از فارس: در جريان قيام مردم كشورهاي عربي از جمله شاخص هايي كه نشان از ريشه اسلامي بودن اين قيام ها داشت، ابراز انزجار از رژيم صهيونيستي به عنوان منفورترين رژيم در نظر مسلمانان بود.

گاه دوربین، شاهد زنده ای است که بسیاری از وقایع نا گفته و نادیدنی را در خود ثبت و ضبط می کند‌ و حقایق را بی واسطه به مخاطب خود منتقل می کند.
در جریان قیام مردم کشورهای عربی از جمله شاخص هایی که نشان از ریشه اسلامی بودن این قیام ها داشت، ابراز انزجار از رژیم صهیونیستی به عنوان منفورترین رژیم در نظر مسلمانان بود.
این در حالی است که رژیم های پیشین کشورهای عربی رابطه نزدیکی با اسراییل و سران آن ها داشتند.