گروه بین الملل -

صائب عریقات به المیادین گفت: طرف روسی آماده حمایت از پیش نویس طرح قطعنامه عربی است.

به گزارشافکارنیوز؛ وی تاکیده کرده است: روسیه از پیش نویس طرح قطعنامه عربی و بدون انجام اصلاحات اروپایی حمایت می کند.