به گزارشافکارنیوز،گرد مولر وزیر توسعه و همکاری های اقتصادی آلمان روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه بیلد چاپ برلین، با اعلام پذیرش ۱۰۰ زن قربانی تجاوز جنسی از عراق و سوریه، گفت که در سفر به عراق با ۵ دختر که تحت بازداشت داعش بوده و مورد تجاوز جمعی عناصر داعش قرار گرفته بودند، صحبت کرده است.

وی افزود: سه تن از این دختران باردار بودند و به نگهداری و مراقبت ویژه نیاز داشتند.

در نیمه ماه نوامبر کمیته تحقیق سازمان ملل، داعش را به ایجاد ترس در سوریه متهم کرده و تاکید کرد که این سازمان تروریستی دست به کشتارهایی علیه گروههای قومی و دینی می زند و به سربریدن، برده داری جنسی و وادار کردن زنان به بارداری روی می آورد.

آلمان مقصد اصلی متقاضیان پناهندگی در اروپا به شمار می آید و پیش بینی می کند که از حدود ۲۳۰ هزار پناهنده را در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۰ هزار نفر را در سال ۲۰۱۴ پذیرش کند که نسبت به سال ۲۰۱۳،۶۰ درصد افزایش داشته است.

اغلب این پناهندگان، سوری و بقیه از عراق و افغانستان هستند.