به گزارشافکارنیوز، به نقل از پایگاه اینترنتی جمعیت " وفاق " این تیراندازی در منطقه البلاد القدیم در منامه که مرکز اصلی اعتراضات است، رخ داد.

مزدوران آل خلیفه روز گذشته همچنین برای سرکوب تظاهرات مردمی از گلوله های ساچمه ای و گاز اشک آور استفاده کرده و کوشیدند مردم را با خودرو های نظامی زیر بگیرند.

تظاهرات و اعتراضها به بازداشت شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق، دیروز برای هفتمین روز پیاپی همچنان ادامه داشت.

این اقدام رژیم آل خلیفه با اعتراضهای گسترده در داخل و خارج از بحرین همراه شده است.