به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری اماراتی " اخبار الآن " از تغییر شاه سعودی ظرف ساعات آینده خبر داد.

این خبرگزاری در خبری در خروجی توییتر خود، اعلام کرد: " سلمان بن عبدالعزیز " ولی عهد سعودی ظرف ساعات آینده مقابل " کمیته بیعت " سوگند یاد خواهد کرد.

جانشین ملک عبدالله سوگند یاد میکند

همچنین یک خبرنگار آزاد سعودی نیز در توییتر خود، از اعلام مرگ شاه سعودی طی امشب یا نهایتاً صبح فردا خبر داد.

تحلیلگران معتقدند شاهزادگان سعودی قرار است تا زمان جمعبندی برای اعلام رسمی مرگ عبدالله، مدتی با سانسور این خبر، مقدمات تغییر شاه و انتقال آرام قدرت را فراهم کنند و سپس نسبت به رسانهای کردن این خبر اقدام کنند.